Säännöt

Pyhärannan Metsästysyhdistys säännöt1 § Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja piiri

Yhdistyksen nimi on Pyhärannan Metsästysyhdistys ry ja kotipaikka Pyhäranta.

Yhdistys on perustettu toukokuun 12 p:nä, 1936 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. Seuran kieli on suomi. Seura on Suomen Metsästäjäliiton Varsinais-Suomen piiri ry: n sekä Varsinais-Suomen kennelpiiri ry:n jäsen. Piirien jäsenenä seura noudattaa piirien sääntöjä ja määräyksiä.

2 § Seuran tarkoitus

Seuran tarkoituksena on harjoittaa

1) järkiperäistä metsästystä kestävän käytön periaatteita noudattaen;
2) riistanhoito- ja luonnonsuojelutoimintaa;
3) metsästysampumaurheilua ja
4) kenneltoimintaa.

3 § Seuran toimintamuodot

Tarkoitustaan seura toteuttaa

1) hankkimalla käyttöönsä metsästys- ja riistanhoitoalueita;
2) suorittamalla riistanhoitotyötä;
3) valvomalla metsästys- ja riistanhoitoalueillaan tapahtuvaa metsästystä;
4) seuraamalla toimialueensa riistatilannetta;
5) huolehtimalla luonnonsuojeluun liittyvistä käytännön toimista;
6) kouluttamalla jäseniään; ja tarjoamalla nuorille mahdollisuuksia tutustua toimintaan;
7) järjestämällä metsästys- ja urheiluammunnan suoritus- ja kilpailutilaisuuksia, mitä varten  seura voi asianomaisella luvalla rakentaa ja ylläpitää ampumarataa ja
8) edistämällä metsästyskoiratoimintaa;
9) yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.

4 § Seuran jäsenet

Seuran varsinaiseksi tai koejäseneksi seuran kokous voi hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran ja Suomen Metsästäjäliiton Varsinais-Suomen piiri ry:n ja Varsinais-Suomen kennelpiiri ry:n sääntöjä ja päätöksiä.

Koejäsenyys kestää enintään 5 vuotta, minkä ajan kuluessa seuran kokouksen on päätettävä  koejäsenen hyväksymisestä seuran varsinaiseksi jäseneksi tai hylkäämisestä.

Seuran vuosijäseneksi seuran talvikokous voi hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran ja Suomen Metsästäjäliiton Varsinais-Suomen piiri ry:n ja Varsinais-Suomen kennelpiiri ry:n sääntöjä ja päätöksiä. Vuosijäsenellä voi olla pienriistan tai kaikkea metsästystä koskeva metsästysoikeus. Vuosijäsenen jäsenyysaika on kesäkuun alusta seuraavan toukokuun loppuun siten, että määräajan päätyttyä vuosijäsenen tulee erota seurasta. Jos vuosijäsen ei eroa määräajan päätyttyä, seuran kokous voi erottaa jäsenen tai vuosijäsenen suostumuksella muuttaa seuran muuksi jäsenyydeksi.

Seuran ampujajäseneksi seuran kokous voi hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran ja Suomen Metsästäjäliiton Varsinais-Suomen piiri ry:n sääntöjä ja päätöksiä. Ampujajäsenyys ei anna metsästysoikeutta seuran vuokraamille maille. Ampujajäsen edustaa ampumakilpailuissa seuraa.

Seuran maanvuokrajäseneksi seuran hallitus voi hyväksyä henkilön, joka vuokraa seuralle omistamaansa metsästykseen soveltuvaa maata vähintään 25 hehtaaria. Maanvuokrajäsenen on erotettava seurasta, mikäli vuokrasopimus päättyy. Jos maanvuokrajäsen ei eroa vuokrasopimuksen päätyttyä, seuran kokous voi erottaa jäsenen tai maanvuokrajäsenen suostumuksella muuttaa seuran muuksi jäsenyydeksi.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä seuran kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on erittäin huomattavasti edistänyt seuran toimintaa. Kunniapuheenjohtajan ja kunniajäsenen arvo on elinikäinen.

Kannatusjäseneksi hyväksytään henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa. Kannatusjäsenillä ei ole äänioikeutta seuran kokouksissa.  Kannatusjäsenet maksavat seuran talvikokouksen erikseen henkilöille ja oikeuskelpoisille  yhteisöille päättämän vuosittaisen tai kertakaikkisen kannatusmaksun. Kannatusjäsenet hyväksyy seuran hallitus.

5 § Jäsenen velvoitteet ja maksut

Jäsen on velvollinen noudattamaan metsästystä harjoittaessaan ja muussa toiminnassaan seuran sääntöjä ja päätöksiä sekä suorittamaan seuraan liittyessään liittymismaksun ja toukokuun loppuun mennessä vuotuisen jäsenmaksun, joiden suuruuden seuran talvikokous vuosittain määrää. Lisäksi jäsen on velvollinen noudattamaan toiminnassaan hyviä metsästystapoja sekä edistämään  metsästysseuratoiminnalle tarkoituksenmukaista yhteishenkeä. Vuosijäsenellä ei ole liittymismaksua.

Jäsen on velvollinen osallistumaan seuran järjestämiin metsästysammunnan harjoituksiin ja hänellä on talkoovelvoite seuran kokouksen päättämällä tavalla.

Koejäseneltä ja vuosijäseneltä ei peritä liittymismaksua, eikä hänellä ole äänioikeutta. Muutoin koejäsenellä on samat oikeudet ja velvollisuudet kun varsinaisellakin jäsenellä paitsi, että koejäsen voi osallistua hirvieläinjahtiin vasta kahden vuoden koejäsenyyden jälkeen.

Maanvuokrajäsen, kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet ovat vapautetut jäsenmaksuista. Kannattavien henkilöjäsenten ja kannattavien yhteisöjäsenten kertakaikkisesta tai vuotuisesta maksusta päättää seuran talvikokous. Jäsen on velvollinen ylläpitämään saalistilastoa ja ilmoittamaan saaliinsa vuosittain seuran kokouksen päättämällä tavalla.

6 § Seurasta eroaminen

Jäseneltä on oikeus milloin tahansa erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti seuran hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä seuran  kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

7 § Seurasta erottaminen ja muut kurinpitorangaistukset

Seuran kokous voi erottaa jäsenen, joka

1) laiminlyö näissä säännöissä mainittujen maksujen suorittamisen;
2) toimii yhdistyksen sääntöjen tai hyvien metsästäjätapojen vastaisesti;
3) rikkoo metsästystä koskevia lakeja, asetuksia tai määräyksiä tai
4) toimii seuran tarkoitusperien vastaisesti
5) toimillaan vahingoittaa seuran toimintaa.
6) seuran hallitus voi erottamisen sijasta määrätä jäsenelle maksimissaan kaksi vuotta kestävän määräaikaisen erottamisen, maksimissaan vuoden kestävän määräaikaisen metsästyskiellon tai  antaa varoituksen.

Ennen päätöksentekoa asianomaiselle jäsenelle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen  asiassa, jollei erottamisen syynä ole näissä säännöissä mainittujen maksujen maksamatta jättäminen.

Eroava tai erotettu jäsen on velvollinen suorittamaan ennen jäsensuhteensa lakkaamista hänelle kuuluvat maksut, eikä hänellä ole oikeutta saada mitään seuran kiinteästä tai irtaimesta omaisuudesta.

8 § Seuran varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset

Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista talvikokous pidetään tammi-helmikuussa ja kesäkokous kesä-syyskuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää hallitus.

Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on saatettava jäsenten tietoon vähintään 7 päivää ennen kokousta

1) sanomalehti-ilmoituksella seuran varsinaisen kokouksen määräämässä lehdessä tai
2) kirjallisena ilmoituksena jäsenille tai
3) sähköisesti tekstiviestillä tai sähköpostilla.

9 § Talvikokousasiat

Talvikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi  ääntenlaskijaa,
2) Todetaan kokouksen laillisuus,
3) Hyväksytään työjärjestys,
4) Esitetään seuran toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien/toiminnantarkastajien  lausunto edelliseltä vuodelta ja päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen  vahvistamisesta,
5) Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille,
6) Toimitetaan hallituksen puheenjohtajan vaali,
7) Toimitetaan hallituksen jäsenten vaali erovuoroisten tilalle,
8) Toimitetaan kahden tilintarkastajan/toiminnantarkastajan ja heidän henkilökohtaisten  varamiestensä vaali alkaneelle toimintavuodelle,
9) Vahvistetaan toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma alkanutta toimintavuotta varten, sekä  päätetään metsästysammunnan harjoittelusta ja talkoovelvoitteesta.
10) Päätetään seuran liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudesta.
11) Päätetään kannattavien henkilöjäsenten vuotuisesta ja kertakaikkisesta kannattajajäsenmaksusta sekä kannattavien yhteisöjäsenten vuotuisesta ja kertakaikkisesta kannattajajäsenmaksusta,
12) Vahvistetaan alkaneen vuoden tulo- ja menoarvio,
13) Hyväksytään yhdistyksen uudet jäsenet, jolloin vähintään kahden kolmasosan (2/3) läsnä  olevista yhdistyksen jäsenistä on oltava hyväksymisen kannalta,
14) Käsitellään mahdolliset seuran jäsenten erottamistapaukset,
15) Valitaan seuran edustajat ja heidän varamiehensä piirikokouksiin,
16) Käsitellään muut hallituksen tai seuran jäsenten hallitukselle vähintään kolme viikkoa ennen kokousta esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat,
17) Päätetään Suomen Metsästäjäliiton Varsinais-Suomen piiri ry:lle ja tehtävistä esityksistä,
18) Keskustellaan muista mahdollisista esille tulevista asioista, joista ei kuitenkaan voida  tehdä päätöstä.

10 § Kesäkokousasiat

Kesäkokouksessa päätetään seuran metsästysjärjestelyistä. Kokouksessa voidaan tehdä päätöksiä myös muista kokouskutsussa mainituista asioita. Sorkkaeläinjahtiasioista voidaan päättää myös ylimääräisissä kokouksissa.

11 § Seuran ylimääräinen kokous

Seuran ylimääräinen kokous on pidettävä, kun seuran kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään yksi kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista  jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii. Jälkimmäisessä tapauksessa vaatimus kokouksen pitämisestä on esitettävä kirjallisesti seuran hallitukselle. Ylimääräinen kokous on pidettävä kahden kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Kokouskutsusta on voimassa, mitä sääntöjen 8 §:ssä on määrätty.

12 § Pöytäkirjan pitäminen

Seuran, sen johtokunnan, toimikuntien, jaostojen ja valiokuntien kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Seuran kokousten pöytäkirjat on kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä valittujen tarkastajien tarkastettava.

13 § Seuran päätöksentekojärjestys

Seuran päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten sattuessa tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa arpa. Jokaisella liittymismaksun ja kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella jäsenellä koejäseniä, vuosijäseniä, ampujajäseniä ja kannattavia jäseniä lukuun ottamatta on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää.

Sääntöjen muuttamisesta, seuran purkamisesta tai seuran omaisuuden pääosan luovuttamista koskevassa asiassa seuran päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä.

14 § Seuran tili- ja toimintavuosi

Seuran tili ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Hallituksen tulee luovuttaa tilit ja tilinpäätös tilintarkastajille/toiminnantarkastajille tarkastettavaksi vähintään kuukausi ennen talvikokousta. Tilintarkastajien/toiminnantarkastajien on annettava lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen talvikokousta.

15 § Seuran hallitus ja sen erovuoroisuus

Seuran toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta sekä omaisuudesta huolehtii ja vastaa sekä seuraa edustaa talvikokouksen valitsema hallitus. Hallitukseen kuuluu yhdeksi vuodeksi valittu puheenjohtaja ja kolmeksi vuodeksi valitut yhdeksän jäsentä. Hallituksen jäsenistä on vuosittain erovuorossa kolme. Ensimmäisellä ja toisella kerralla erovuoroiset ratkaistaan arvalla. Tämän jälkeen erovuoroisuus määräytyy vuoron mukaan.

Jos jäsen kesken toimikauttaan estyy tehtävänsä  hoitamisesta, seuran kokous valitsee hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi uuden jäsenen, mikäli, katsoo sen tarpeelliseksi. Hallitus valitsee täysi-ikäisten jäsentensä keskuudesta varapuheenjohtajan sekä lisäksi sihteerin ja taloudenhoitajan, jotka voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessa estynyt, varapuheenjohtajan kutsusta,  milloin nämä katsovat kokouksen tarpeelliseksi tai kun puolet hallituksen jäsenistä sitä kirjallisesti heiltä vaatii.

16 § Päätösvaltaisuus

Hallitus on päätösvaltainen silloin, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet muista jäsenistä on saapuvilla.

17 § Seuran nimenkirjoittajat

Seuran nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai sihteeri kukin erikseen.

18 § Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on erityisesti

1) toimia seuran ylimpänä toimeenpanevana ja valvovana elimenä niin, että seuran tarkoituksen  ja tavoitteiden mukaiset toiminnat toteutetaan suunnitelmien mukaisesti;
2) olla vastuussa seuran toiminnasta lakien ja asetusten mukaisesti;
3) suunnitella ja kehittää seuran kokonaistoimintaa sekä johtaa seuran toimintaa sen tarkoituksen ja tavoitteiden mukaisesti;
4) vahvistaa tehtävänjako keskuudessaan sekä valita tarvittavat toimikunnat, valiokunnat,  jaostot ja työryhmät suorittamaan niille määrättyjä hallitukselle vastuullisia tehtäviä;
5) vastata seuran ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta;
6) vastata jäsenliittojen ja piirien sääntöjen ja ohjeiden seuralle asettamista velvoitteista;
7) nimetä edustajat Suomen Metsästäjäliiton Varsinais-Suomen piiri ry:n ja Varsinais-Suomen Kennelpiiri ry:n kokouksiin, ellei seuran talvikokous ole asiasta jo päättänyt;
8) vastata seuran kokousten antamista velvoitteista;
9) pitää seuran jäsenluetteloa;
10) hoitaa huolellisesti seuran taloutta ja omaisuutta;
11) hoitaa seuran tiedotustoimintaa;
12) valita sekä tarvittaessa erottaa seuran toimihenkilöt;
13) päättää seuran ansiomerkkien ja huomionosoitusten myöntämisestä sekä tehdä esityksiä muista huomionosoituksista;
14) tehdä metsästysvuokra- ja muut metsästysalueiden käyttöä koskevat sopimukset sekä
15) Päättää seuran sisäisistä kurinpitotoimista 7 § 6) kohdan mukaisesti
16) ryhtyä kaikkiin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii.

19 § Seuran metsästyssäännöt ja hirvieläinten jahtisäännöt

Seuran yleiset metsästyssäännöt ja hirvieläinten jahtisäännöt ja näihin tehtävät muutokset vahvistetaan seuran kokouksissa.

20 § Seuran varojen ja arkiston siirto seuran purkautuessa

Jos seura puretaan, käytetään sen jäljellejääneet varat viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti johonkin seuran toimintaa lähellä olevaan tarkoitukseen. Seuran tullessa lakkautetuksi, käytetään varat samaan tarkoitukseen.

Seuran arkisto siirretään Suomen Metsästysmuseo — Finlands Jaktmuseum ry:lle.

Seuran purkautumisesta on tehtävä ilmoitus yhdistysrekisteriviranomaisten lisäksi Suomen Metsästäjäliiton Varsinais-Suomen piiri ry:lle ja Varsinais-Suomen Kennelpiiri ry:lle.

21 § Muuta

Muutoin noudatettakoon, mitä laissa yhdistyksistä on säädetty.

22 §

Tällä sääntömuutoksella ei loukata jo saavutettuja jäsenoikeuksia.